BG  |  EN
Начало ››› Дейности ››› ГОДИШНИ НАГРАДИ НА ПОРТАЛ „КУЛТУРА”

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА ПОРТАЛ „КУЛТУРА”

ПОРТАЛ „КУЛТУРА” ОБЯВЯВА ГОДИШНИЯ СИ КОНКУРС ЗА ПРОЗА И ХУМАНИТАРИСТИКАТА

Наградите за творби, публикувани през 2016 г., се присъждат от Портал "Култура" в две категории. Срокът за кандидатстване е до 31 март 2017 г.

СТАТУТ

Наградите на Портал „Култура” са учредени през 2014 г. от Фондация „Комунитас”, която цели да подпомогне български творци, както и да насърчи разпространението на християнските ценности в българското общество.

1. Те предвиждат раздаването на годишни конкурсни награди в следните раздели:

- проза (сборник с разкази, повест, роман);
- хуманитаристика;

2. А също и на следните специални награди:

- две специални награди (дават се от журито за цялостно творчество или за изключителен авторски принос в областта на прозата, поезията, драматургията и хуманитаристиката);
- една специална награда за принос към гражданското общество (дава се от Фондация „Комунитас” на личност, която е пример за обществено поведение и с дейността си утвърждава принципите на морала и почтеността, като по този начин променя българското общество).

В конкурса могат да участват само творби, публикувани в периода 1 януари - 31 декември 2016 г. Наградите се връчват на 1 ноември 2017 г. в Деня на народните будители. 

3. В двата конкурсни раздела се присъждат:

- I награда (в размер на 5000 лв.);
- II награда (в размер на 3000 лв.);

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В конкурса могат да участват книги, отговарящи на следните изисквания:

- да са публикувани в периода от 1 януари до 31 декември на годината, предхождаща провеждането на конкурса;
- да са дело на съвременен български автор;
- да имат безспорни художествени достойнства и приносен характер за българската словесност, както и да отстояват общочовешките и християнски ценности.

КАНДИДАТСТВАНЕ

За да е валидно заявлението за участие в конкурса, до 31 март 2017 г.  кандидатите трябва да предоставят безвъзмездно два (2) екземпляра от предложените от тях книги, придружени от формуляр, който може да се изтегли оттук.

Предоставените екземпляри не се връщат, а се предоставят на книжния фонд за дарения на Фондация „Комунитас” в подкрепа на библиотеките в страната. 

Адрес за изпращане по пощата на книгите и на формуляра за кандидатстване: Фондация "Комунитас", гр. София 1000, ул. "Неофит Рилски" № 61 - за годишните награди на Портал "Култура".

Телефон за контакти: Портал „Култура” 02/434 10 54.


ЖУРИ

Наградите се присъждат от жури в състав от 5 души – председател и четирима членове.
Председателят на журито е представител на учредителя – Фондация „Комунитас”. Членовете на журито декларират своята необвързаност и под никаква форма не могат да участват в конкурса. Заседанията на журито се свикват и ръководят от председателя.

РЕГЛАМЕНТ

Присъждането на наградата се извършва в два кръга. В първия кръг (до 30 юни) се определят номинациите, във втория кръг (до 1 октомври) се обявяват кратките номинации, а на 1 ноември се присъждат наградите.

Журито се посочва ежегодно от Фондация „Комунитас”. То заседава при кворум най-малко 2/3 от състава си и взема решения с 50 % + 1 гласа, като участието на представителя на Фондация "Комунитас” е задължително.

Журито може и да не присъди награда в дадена категория, ако сметне, че няма достойна кандидатура.

Решението за наградите се оповестява при връчването им на 1 ноември.

То не подлежи на преразглеждане. След приключване на дейността си журито предава подписания протокол за съхранение във Фондация „Комунитас”.