BG  |  EN
Начало ››› Дейности ››› Списание JCM

Списание JCM

 

Фондация "Комунитас" стартира издаването на научното медицинско списание Journal of Clinical Medicine, за да стимулира стремежа към създаване на медицинска наука в България, както и да осигури достъп на българското медицинско знание до световната специализирана аудитория.

Мисия на списанието е:
- Да стимулира създаването на медицинско научно знание в България посредством предоставянето на форум, в който да се срещат конкурентни идеи;
- Да представят достижения на научното знание в България и да се превърне в негов проводник към по-широките световни научни среди;
- Да съдейства за приобщаването на българската медицина към най-добрите световни практики;
- Да постигне максимален обществен ефект чрез своето съществуване да стимулира повишаване на качеството на медицинските услуги в България.
Целите, които си е поставило списанието, са:
- Да се установи като списание на медицинска наука и високото медицинско знание в България;
- Да постигне след най-малко три години импакт фактор, като междувременно се включи в признатите международни рефериращи бази данни;
- Да се определи като фактор в обучението по медицина в България, както и в професионалното и академично израстване на медицинските учени и лекари;
- Да постигне максимален обществен ефект в посока на запазване и развитие на качеството на подготовка на лекари и здравни услуги.
 
За постигането на мисията и целите си, JCM обхваща широк кръг от проблеми в сферата на клиничната медицина. Това включва: новости и открития в диагностиката в целия спектър от медицински специалности; новости, открития и дебати в лечението на болести; фармация и лекарствена политика; апаратура за диагностика и лечение; новости в методите и техниките за хирургично лечение; както и въпроси, свързани с организацията на управление на медицинската грижа. Списанието се издава на два езика – част от тиража е на английски език и се разпространява сред чуждестранните медицински институции, а останалата част е предназначена за българската професионална аудитория, съответно, издавана на български език. Списанието се стреми да постигне периодичност от четири броя в годината, като всеки брой акцентно представя отделна тема в палитрата от специалности.
 
Journal of Clinical Medicine отправя покана към всички професионалисти, които споделят ценностите, заложени в списанието, да предложат свои материали в някоя от категориите, изложени в „Инструкции към авторите”. Списанието е свободна дискусионна територия за професионалисти и независимо от възможните различия, диалогът трябва да бъде възприеман като форма на познание.
 
Издателят, редакторите и редакторската колегия не носят отговорност за грешки или последствия, произтичащи от използване на информацията в списанието. Възгледите и мненията, изразени в него са личните професионални позиции на авторите. Списанието няма отношение към тях. Авторските права върху публикуваните материали принадлежат на издателя.
Непоръчани от редакцията ръкописи и материали не се връщат и съхраняват.
 
Всички права са запазени по целия свят и на всички езици. Никоя част от списанието не може да се копира, предава или съхранява под каквато и да е форма без писменото съгласие на притежателя на авторски права. Фотокопиране е разрешено единствено за лично ползване, но в никакъв случай за други цели.
 
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Главен редактор - проф. д-р Димитър Терзииванов, д. м. н.
Отговорен редактор - д-р Емил Христов
Редакционен екип - Кристина Божинова, д-р Ива Първова
Административен редактор - Искра Джанабетска-Кавалджиева 
 
 
 
За връзка:
e-mail:info@jcm-bg.org
т. +359 2 981 3216; +359 2 981 6612
ф. +359 2 981 7801