BG  |  EN
Начало ››› Дейности ››› Списание JCM

Списание JCM

 

В периода 2008 - 2011 година фондация "Комунитас" издаваше научното медицинско списание Journal of Clinical Medicine, за да стимулира стремежа към създаване на медицинска наука в България, както и да осигури достъп на българското медицинско знание до световната специализирана аудитория.

Мисия на списанието бе:
- Да стимулира създаването на медицинско научно знание в България посредством предоставянето на форум, в който да се срещат конкурентни идеи;
- Да представят достижения на научното знание в България и да се превърне в негов проводник към по-широките световни научни среди;
- Да съдейства за приобщаването на българската медицина към най-добрите световни практики;
- Да постигне максимален обществен ефект чрез своето съществуване да стимулира повишаване на качеството на медицинските услуги в България.
Целите, които си бе поставило списанието, са:
- Да се установи като списание на медицинска наука и високото медицинско знание в България;
- Да постигне след най-малко три години импакт фактор, като междувременно се включи в признатите международни рефериращи бази данни;
- Да се определи като фактор в обучението по медицина в България, както и в професионалното и академично израстване на медицинските учени и лекари;
- Да постигне максимален обществен ефект в посока на запазване и развитие на качеството на подготовка на лекари и здравни услуги.
 
За постигането на мисията и целите си, JCM обхващаше широк кръг от проблеми в сферата на клиничната медицина. Това включва: новости и открития в диагностиката в целия спектър от медицински специалности; новости, открития и дебати в лечението на болести; фармация и лекарствена политика; апаратура за диагностика и лечение; новости в методите и техниките за хирургично лечение; както и въпроси, свързани с организацията на управление на медицинската грижа. Списанието се издава на два езика – част от тиража е на английски език и се разпространява сред чуждестранните медицински институции, а останалата част е предназначена за българската професионална аудитория, съответно, издавана на български език. Списанието се стреми да постигне периодичност от четири броя в годината, като всеки брой акцентно представя отделна тема в палитрата от специалности.